fbpx

Regulamin

Regulamin świadczenia usług turystycznych Wakacje w Pienianach własność Transport Towarowo – Osobowy Sławomir Półchłopek.

1. Organizator:

a. Wakacje w Pieninach prowadzi działalność na podstawie zaświadczenia o Wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej o numerze NIP 735 -143-10-25 w Gminie Czorsztyn z siedzibą w Maniowach. Na organizacje imprez turystycznych mamy Zaświadczenie Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych wydanych przez Marszałka Województwa Małopolskiego o numerze Z/34/2017 . Siedziba biura znajduje się w Sromowcach Wyżnych ul Kąty 6,34-443 Sromowce Wyżne tel. +48 508 129 510.

2.Zawarcie umowy:

a. Zawarcie umowy następuje po zapoznaniu się Uczestnika z warunkami imprezy i wykupieniu biletu. Wpłata należności lub zadatku jest równoznaczna z zapoznaniem się z warunkami umowy oraz akceptacją przez Uczestnika. W przypadku wpłacenia zadatku, Uczestnik jest zobowiązany do wpłaty reszty należności nie później niż 2 godz. przed odjazdem, dot. wycieczek, których wyjazd odbywa się po godz. 10:00. W innym przypadku wpłata powinna być uiszczona w przeddzień wyjazdu. b.

3. Ubezpieczenie:

a. Wakacje w Pieninach zawarło umowę o udzielenie Gwarancji Ubezpieczeniowej nr M 207786 zwanej dalej polisą. Gwarancja ubezpieczeniowa obowiązuje od 15.04.2017r. do dnia 14.04.2018r. Polisa została wystawiona przez SIGNAL IDUNA Polska Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą przy ulicy Jasnej 14/16a, 00-041 Warszawa.

b. Zawierając umowę Uczestnik deklaruje, że stan jego zdrowia umożliwia udział w imprezie.

c. Każdy uczestnik może wykupić dodatkowe ubezpieczenie np. od chorób przewlekłych.

4. Realizacja imprezy:

a. Organizator zobowiązuje się do realizacji imprezy turystycznej w sposób zgodny z warunkami określonymi w ofercie.

b. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w przypadku braku wymaganego minimum uczestników lub siły wyższej bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Uczestnik zostaje poinformowany o tym fakcie pisemnie (SMS) lub telefonicznie w dniu wyjazdu min. 1 godz. przed planowanym odjazdem, w innym przypadku w przeddzień imprezy. W tym przypadku Uczestnikowi przysługuje zwrot całości wpłaconej kwoty.

c. Zajmowanie miejsc w autokarze według kolejności wsiadania.

d. Spóźnienie Uczestnika jest traktowanie jako rezygnacja z wycieczki bez zwrotu wpłaty.

e. Uczestnicy zobowiązani są posiadać ważny dokument tożsamości (tj. dowód osobisty lub paszport).

f. Uczestnikowi nie przysługuje zwrot wartości świadczeń, których nie wykorzystał w czasie trwania wycieczki z przyczyn leżących po stronie Uczestnika.

g. Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów Uczestnicy opłacają we własnym zakresie (za wyjątkiem wycieczek w których bilety wstępu zostały zawarte w cenie wycieczki).

h. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zmiany w biletach wstępu.

i. Fotografowanie i filmowanie w zwiedzanych obiektach wymaga dodatkowej opłaty przez Uczestnika wycieczki.

j. W przypadku zdarzeń losowych w zwiedzanych obiektach (np. awarie, remont, itp.) lub siły wyższej (tj. burza, silne opady deszczu, grad, itp.) organizator nie ponosi odpowiedzialności, a program awaryjny jest uzgadniany z przewodnikiem/pilotem wspólnie z grupą.

k. W przypadku wycieczek całodniowych jest wyznaczony czas wolny.

l. Posiłki podczas wycieczki są we własnym zakresie.

m. Godziny powrotów są podane orientacyjnie i mogą ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatora.

n. Uczestnik odpowiada za szkody powstałe w trakcie trwania imprezy z jego winy lub z winy osób będących pod jego opieką.

o. W przypadku naruszenia przez Uczestnika warunków imprezy bądź nadużycia alkoholu, narkotyków lub innych środków odurzających, organizator ma prawo rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym. Wszelkie koszty dalszego pobytu za granicą i powrotu do kraju, pozostają po stronie Uczestnika.

p. Jeżeli z winy organizatora nie zostaną zrealizowane istotne warunki umowy lub impreza zostanie odwołana przez organizatora Uczestnik otrzyma zwrot pełnej wpłaty.

5. Rezygnacja z wycieczki:

a. Rezygnację z wycieczki należy zgłosić telefonicznie 508 129 510).

b. Uczestnik otrzyma 100% poniesionej wpłaty w przypadku zdarzeń losowych lub choroby, o których Uczestnik winien poinformować biuro oraz udokumentować zaświadczeniem lekarskim przed rozpoczęciem imprezy.

c. Uczestnik otrzyma zwrot pełnej wpłaty w przypadku rezygnacji z wycieczki nie później niż 1 dzień przed rozpoczęciem imprezy.

d. Wszelkie imprezy odbywają się bez względu na pogodę i Uczestnik winien zjawić się w miejscu zbiórki jeżeli wcześniej nie został poinformowany o odwołaniu imprezy przez biuro .

e. W przypadku rezygnacji uczestnika nie później niż 2 godz. przed odjazdem biuro potrąca 50% wysokości wpłaty bądź zadatek wpłacony przez Uczestnika.

6. Reklamacje:

a. Wszelkie reklamacje winny być wniesione niezwłocznie i w formie pisemnej, w pierwszej kolejności u pilota/przewodnika w trakcie trwania imprezy, a następnie w biurze do 2 dni po wykonaniu usługi w formie pisemnej.

b. Wakacje w Pieninach nie ponosi odpowiedzialności za materiały reklamowe (ulotki, broszury, itp.), innych instytucji, np. jaskinie, zamki, rejs statkiem, baseny termalne itp. UWAGA! Wszelkie spory mogące wynikać z tytułu realizacji programu wycieczki będą rozstrzygane polubownie lub w innym przypadku w Sądzie Rejonowym w Nowym Targu.

Regulamin Wakacje w Pieninach do wglądu w biurze lub na stronie internetowej www.wakacjewpieninach.eu